Tyxo.bg counter Национално състезание ТЕСТ ПО БЕЛ за VII клас - 2010-2011
Home Новини Национално състезание ТЕСТ ПО БЕЛ за VII клас - 2010-2011

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Национално състезание ТЕСТ ПО БЕЛ за VII клас - 2010-2011 ПДФ Печат Е-мейл

1. Графикът на състезанието се утвърждава със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката.
Общински кръг – до 20.02.2011 г.
Областен кръг – 12.03.2011 г.
Национален кръг – 30.04.2011 г. от 14,00 ч.
2. Формат на състезанието
Националното състезание е тест, който включва 60 (шестдесет) задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи с кратък свободен отговор. По български език задачите се формулират от учебното съдържание според учебните програми за V, VI и VII клас включително, а по литература - от учебното съдържание за VII клас, като се съобразяват с усвоеното до момента на провеждането на съответния кръг на състезанието.
За общинския и за областния кръг изпълнението на теста може да бъде на хартиен носител или на компютър според организацията, създадена в региона.
За националния кръг изпълнението на теста е на компютър.
Времетраенето е 2 (два) астрономически часа.
3. Определяне на задачите
За общинския кръг на състезанието задачите се определят от експертите по български език и литература в РИО, а за областния и за националния кръг - от националната комисия.
4. Оценяване
Проверяването и оценяването на тестовете за общинския и за областния кръг се организират и провеждат от експертите по български език и литература в РИО, а за националния кръг - от националната комисия.
Всеки верен отговор се оценява с 1 (една) или с 2 (две) точки. Задачите, които изискват кратък свободен отговор, са до 10 (десет) броя в теста. Максималният брой точки е 100 (сто).


5. Класиране
На общинския и на областния кръг на националното състезание учениците се класират по възходящ ред според броя точки, които са получили.


До областния кръг се допускат ученици, получили от 90 (деветдесет) до 100 (сто) точки.
За националния кръг се класират по низходящ ред първите 50 (петдесет) ученици от допуснатите от областния кръг. (При равен брой точки се класират всички ученици, със съответния брой точки.)
Списък с имената, училището и резултатите на допуснатите до националния кръг ученици от съответния регион се изпраща в МОМН, дирекция "Образователни програми и образователно съдържание", до 15 (петнадесет) дни след провеждането на областния кръг.
На националния кръг се определят ученици на първо, второ и трето място, като се отчита не само по-високият брой точки, но и по-краткото време за изпълнение на теста. Тези ученици може да използват резултата от националния кръг вместо изпит по български език и литература за приемане на ученици в държавни и в общински училища по Наредба № 11 от 2005 г.
Учениците, които на националния кръг са постигнали най-висок резултат и за най- кратко време, може да кандидатстват за едногодишна стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Източник:МОМН

 
XHTML and CSS.