Tyxo.bg counter Олимпиада по БЕЛ – 2010 - 2011
Home Новини Олимпиада по БЕЛ – 2010 - 2011

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Олимпиада по БЕЛ – 2010 - 2011 ПДФ Печат Е-мейл
1. Графикът на олимпиадата по български език и литература се утвърждава със заповед на министъра на образованието и науката:
Общински кръг – до 20.02.2011 г.
Областен кръг –  06.03.2011 г.
Национален кръг – 9-10. 04. 2011 г., гр. Кюстендил
Формата на проверката на знанията и уменията на учениците по български език и литература е писмена, а на областния и на националния кръг за учениците от XII клас е и анонимна.
Учебното съдържание по български език и литература, върху което се определят задачите за общинския и за областния кръг на олимпиадата, е от задължителната подготовка за съответния клас. За националния кръг учебното съдържание е от задължителната и от профилираната подготовка за XI и XII клас.
Оценяваните компетентности на учениците са базираните в ДОИ за учебното съдържание по български език и литература компетентности. Освен тях се оценяват и проявените от учениците творчески способности, уменията им за оригинално интерпретиране на художествените произведения и за композиране на създавания от тях текст.
2. Формат на олимпиадата
За общинския и за областния кръг на олимпиадата задачата за V клас се задава като подробен преразказ на неизучаван художествен текст, за VI - като преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача, а за VII клас - като съчинение разсъждение. За другите класове - като теми за интерпретативно съчинение и за есе по проблем от литературна творба (изучавана в съответния клас), по избор на ученика.
Форматът на националния кръг включва интерпретативно съчинение по зададена тема, коментар на изучаван художествен текст по проблем, интерпретиран в текста и обосноваване или опровергаване на теза на литературен критик чрез интерпретация на художествен текст, между които варианти на участниците се дава възможност да избират.


На учениците от VIII, IX, X, XI и XII клас на общинския и на областния кръг се разрешава ползването на конкретния литературен текст.
Времетраенето на олимпиадата е съответно: 2 (два) астрономически часа за учениците от V и VI клас; 4 (четири) астрономически часа за учениците от VII, VIII, IX, X и XI клас и 5 (пет) астрономически часа за учениците от XII клас.
3. Определяне на задачите
За общинския кръг на олимпиадата задачите се определят от експертите по български език и литература в РИО. За областния и за националния кръг задачите се определят от националната комисия. За националния кръг в деня на олимпиадата се формулират теми по всеки от трите варианта на задачата и от тях избрани от участниците ученици изтеглят темите.
4. Оценяване
Проверяването и оценяването на писмените разработки за общинския кръг се организират от директора на съответното училище, а за областния - от експертите по български език и литература в РИО. Всяка ученическа работа от националния кръг на олимпиадата се проверява от всеки член на националната комисия, който не отбелязва нищо по нейните страници, и я оценява по шестобалната система с точност до 0.25 (двадесет и пет стотни). Въз основа на тези първични оценки се изчислява окончателната оценка на работата като тяхна средноаритметична стойност. Оценка Отличен 6 се поставя с консенсус между членовете на националната комисия, базиран върху натрупване на отлични оценки от първичното оценяване.
5. Класиране
Със званието Лауреат на Националната олимпиада по български език и литература се удостояват учениците, чиито писмени работи са получили оценка Отличен 6.
Забележка: Званието Лауреат на Националната олимпиада по български език и литература дава права на ученика да кандидатства в СУ "Св. Климент Охридски" без приемен изпит по български език и литература за специалностите, които изискват полагането на този изпит. За резултатите, различни от Отличен 6, ученикът може да получи служебна бележка в РИО, ако такава му е необходима за друго висше училище, признаващо вместо кандидатстудентски изпит участието в Националната олимпиада по български език и литература.
Източник: МОМН

 
XHTML and CSS.