Tyxo.bg counter Изпит по БЕЛ за кандидатстване след VII клас
Home Новини Изпит по БЕЛ за кандидатстване след VII клас

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Изпит по БЕЛ за кандидатстване след VII клас ПДФ Печат Е-мейл

Приложение № 1
Учебно-изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен VII клас  за учебната 2009 - 2010 година   

                                                                      

I. Вид и времетраене на изпита
Изпитът е писмен, с продължителност 3 астрономически часа.
II. Формат на изпита
Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест.
Тестът се състои от два компонента:
• тестови задачи по български език и литература;
• задача за създаване на текст.
Единият компонент съдържа 50 задачи по български език и по литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с кратък свободен отговор.
Всеки верен отговор се оценява с 1 или с 2 точки.
Време за работа - 1 час и 30 минути.
Максимален брой точки - 75.
Другият компонент е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява определена дидактическа задача.
Време за работа - 1 час и 30 минути.
Максимален брой точки - 25.
Общ брой точки от изпита - 100.


III. Учебно съдържание
Български език
•    Текст и признаци на текста;
•    Думата като езикова единица;
•    Части на речта;
•    Дума и контекст;
•    Художествен текст. Метафорична употреба на езикови средства;
•    Публицистичен текст. Международна културна лексика. Обществено-политическа лексика;
•    Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;
•    Неметафорична и метафорична употреба на думите в речта;
•    Емоционално-оценъчна и експресивна лексика;
•    Употреба на фразеологични словосъчетания;
•    Части на изречението;
•    Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения;
•    Строеж на простото изречение. Съставно сказуемо. Сказуемно определение. Приложение;
•    Видове прости изречения по състав. Непълни изречения. Глаголни и безглаголни (именни) изречения. Лични и безлични изречения;
•    Обособени части в изречението. Синтактична синонимия. Пунктуация;
•    Вметнати части на изречението. Пунктуация;
•    Видове сложни изречения: сложни съчинени, сложни съставни и сложни смесени. Пунктуация;
•    Цитиране и цитат. Грешки при цитиране;
•    Самостойни и несамостойни думи. Назоваващи и заместващи думи. Правопис;
•    Сложни глаголни времена: минало неопределено, минало предварително, бъдеще време в миналото;
•    Съвместна употреба на глаголните времена;
•    Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация;
•    Морфемен състав на думата. Типове правописни грешки;
•    Звук. Звукови промени в българския език. Правопис.
Задачите по български език в изпитния тест измерват знанията и уменията на учениците, придобити в обучението по български език до VII клас включително.
Литература
Задачите по литература в изпитния тест са върху следните автори и творби, включени в учебната програма за VII клас:
Христо Ботев - „На прощаване в 1868 г.
„Иван Вазов - „Немили-недраги", „Една българка", „Опълченците на Шипка",
„Българският език"
Алеко Константинов - Из „До Чикаго и назад" („Ниагара!..."); Из „Бай Ганьо" („На гости у Иречека")
Пенчо Славейков - „Неразделни"
Пейо Яворов - „Заточеници"
Елин Пелин - „По жътва"
Йордан Йовков - „По жицата"
IV. Оценявани компетентности (знания и умения)
•    Знае и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език;
•    Знае и умее да прилага правописната норма на книжовния български език;
•    Знае  и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език;
•    Знае и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език;
•    Умее да възприема смиели и да извлича информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика;
•    Умее   да   подбира   и   съчетава   езикови   средства   с   оглед   на комуникативната ситуация;
•    Умее да създава текст съобразно жанровите особености на преразказа;
•    Умее да изпълнява конкретна дидактическа задача върху зададен текст;
•    Умее езиково да оформя текст, съобразно нормите на съвременния български книжовен език;
•    Умее графично да оформя текст;
•    Познава общозадължителните литературни творби от учебната програма за VII клас  в т. ч. съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики;
•    Разбира  и  умее  да  тълкува  конкретна  литературна  творба,   като определя темата и разчита идейно-нравствените й послания;
•    Знае и използва непротиворечиво литературните термини, заложени в учебните програми до VII клас вкл.;
•    Познава и осмисля художествената функция на текстовите структури, структурните елементи и на фигурите на езика.

Източник: МОН

 
XHTML and CSS.