Tyxo.bg counter Олимпиада по БЕЛ за учебната 2012-2013 г.
Home Новини Олимпиада по БЕЛ за учебната 2012-2013 г.

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Олимпиада по БЕЛ за учебната 2012-2013 г. ПДФ Печат Е-мейл

Дати
Общински кръг – до 25. 02. 2013 г.
Областен кръг –  29. 03. 2013 г. - начало 9.00 часа
Национален кръг – 11-12. 05. 2013 г., Асеновград

Регламент за организиране и провеждане
Форма на проверка
Формата на проверката на компетентностите на учениците е писмена, а на областния и на националния кръг за учениците от VII и от ХІІ клас е и анонимна.
Учебно съдържание
Учебното съдържание, върху което се определят задачите за общинския и за областния кръг, е от задължителната подготовка за съответния клас. За националния кръг в ХІІ клас учебното съдържание е от задължителната и от профилираната подготовка за ХІ и ХІІ клас.
Оценявани компетентности
Оценяваните компетентности на учениците са компетентностите, базираните в ДОИ за учебното съдържание по български език и литература. Освен тях се оценяват и проявените творчески способности и уменията на учениците за оригинално интерпретиране на художествените творби.


Формат на олимпиадата
1. V клас – трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой);
2. VI клас – сбит преразказ на изучаван художествен текст или на откъс от него;
3. VІІ клас – тест с 30 задачи и отговор на литературен въпрос.
 В теста се включват задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи с кратък свободен отговор. Отговорът на литературен въпрос е с обем до три страници.
4. от VIII клас до XI клас – аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе) по проблем от литературна творба, като се дава възможност на ученика за избор на жанр.
5. ХІІ клас:
- за общинския и за областния кръг е аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе) по проблем от литературна творба, като се дава възможност на ученика за избор на жанр;
- за националния кръг – на участниците се дава възможност да изберат един от трите варианта: аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе) по зададена тема; аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе) по проблем, интерпретиран в художествен текст (в откъс от текст); обосноваване или опровергаване на теза на литературен критик чрез интерпретация на художествен текст / художествени текстове.
Ползването на конкретния литературен текст се разрешава на учениците от VІІ, VIII, IX, X, XI клас, както и на учениците от XII клас, които създават аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе) по проблем, интерпретиран в художествен текст (в откъс от текст).
Времетраене
1. V клас – 2 (два) астрономически часа (това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик);
2. VІ клас – 2 (два) астрономически часа;
3. VІІ клас – 3 (три) астрономически часа;
4. VIII, IX, X и XI клас – 4 (четири) астрономически часа;
5. XII клас – 5 (пет) астрономически часа.
За учениците от V и от VI клас на общинския и на областния кръг текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците.
Класиране
Писмените работи от V до XII клас се оценяват в съответствие с критерии, разработени от националната комисия.
До областния кръг се допускат учениците от V, VI, VIII, IX, X, XI, XII клас, получили най-малко Отличен (5,50) на общинския кръг.
За участие в областния кръг се предлагат ученици от VІІ клас, получили от 90 (деветдесет) до 100 (сто) точки. На областния кръг учениците от VІІ клас се класират по възходящ ред според броя точки, които са получили. За националния кръг се класират първите 50 (петдесет) ученици от VІІ клас.
На националния кръг се определят ученици на първо, второ и трето място, като се отчита по-високият брой точки. Тези ученици получават оценка Отличен (6).
За участие в националния кръг областните комисии предлагат ученици от XII клас, получили най-малко Отличен (5,50). До националния кръг се допускат до 70 ученици от XII клас след арбитраж от националната комисия.
Със званието Лауреат на Националната олимпиада по български език и литература се удостояват учениците от XII клас, чиито писмени работи са получили оценка Отличен (6) на националния кръг.
Забележки:
1. Званието Лауреат на Националната олимпиада по български език и литература дава права на ученика да кандидатства във висше училище без приемен изпит по български език и литература за специалностите, които изискват полагането на този изпит.
2. За резултатите, различни от Отличен (6), ученикът може да получи служебна бележка в РИО, ако такава му е необходима за друго висше училище, признаващо вместо кандидат студентски изпит участието в Националната олимпиада по български език и литература.
3. Удостоверението за лауреат на Националната олимпиада по български език и литература се получава в МОМН срещу документ за самоличност или срещу нотариално заверено пълномощно.
4. Учениците, които са класирани на първо, второ и трето място на националния кръг за VІІ клас, може да участват с оценка Отличен (6) в класирането вместо изпит по български език и литература за приемане на ученици в държавни и в общински училища по Наредба № 11 от 2005 г. Тези ученици може да кандидатстват за едногодишна стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Повече информация: ТУК

 
XHTML and CSS.