Tyxo.bg counter ДЗИ (матури) - 2014
Home Новини ДЗИ (матури) - 2014

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


ДЗИ (матури) - 2014 ПДФ Печат Е-мейл

До 20 май 2014 г. дванадесетокласниците, които са заявили желание да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да получат служебната си бележка, че са допуснати до изпитите.

В бележката се отбелязват датата, часът и мястото, където всеки зрелостник трябва да се яви на 21 май 2014 г. на задължителния ДЗИ по БЕЛ и на 23 май 2014 г. на втория задължителен изпит по предмет по избор.

Ако завършващите 12 клас са изявили желание да се явят и на трети изпит по желание, също ще получат указания къде и кога ще се проведат изпитите по посочените от тях предмети.

Начало на зрелостните изпити - 8.00 часа.
Продължителност 4 астрономически часа.
За учениците със специални образователни потребности продължителността е 6 астрономически часа.

В деня на всеки изпит зрелостникът трябва:

- Да се яви в сградата, в която ще полага ДЗИ, с документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и със служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
- Да заеме определеното му работно място 15 минути преди началото на изпита.

- Да предаде на квесторите изключените си мобилни телефони.
- Да носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят.
- Да не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит.

Всеки зрелостник получава изпитен комплект, който съдържа: лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори.

Баркодовете, намиращи се на идентификационната бланка, на листа за отговори и на всяка страница от свитъка за свободните отговори, са уникални и поредни, чрез тях се гарантира еднозначното съответствие между всички компоненти на изпитния комплект, поради което не трябва да се разделят.

Всеки зрелостник получава и копие на изпитния вариант за съответния изпит, като има право да работи върху теста, но е задължително да отбелязва верните отговори САМО върху листа за отговори и върху свитъка за свободните отговори. В различните изпитни варианти има три вида въпроси/задачи:

- Въпроси от затворен тип с дадени възможни отговори, от които само един е верен.

Отговорите на тези задачи трябва да се отбелязват с черен  химикал в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Верният отговор се отбелязва със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор.

Ако след това ученикът прецени, че първоначалният отговор не е верен и иска да го поправи, трябва да запълни кръгчето с грешния отговор и да отбележи с Х  буквата на друг отговор, който приема за верен. Например:

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.

- Задачи със свободен отговор.

Отговорите на тези задачи се отбелязват в свитъка за свободните отговори. Трябва да се четат внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие  се написва верния отговор.

Задача за създаване на текст.

Държавният зрелостен изпит по БЕЛ включва 41 задачи:

40 тестови задачи с максимален брой точки 70:
30 задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Всяка една от тези задачи носи по една точка.
10 задачи със свободен отговор.
Задачите носят различен брой точки: 31. задача - 4 точки, 32.задача - 1 точка, 33.задача - 2 точки, 34.задача - 4 точки, 35.задача - 4 точки, 36.задача - 10 точки, 37.задача - 5 точки, 38.задача - 2 точки, 39.задача - 2 точки, 40.задача - 6 точки.

Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

Източник:  http://www.mon.bg/

 
XHTML and CSS.