Tyxo.bg counter Дар от сърце
Home Приказки Дар от сърце

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Дар от сърце ПДФ Печат Е-мейл
Тръгнали трима братя към чужбина – искали да напечелят малко пари, та да заживеят по-добре. Стигнали на един кръстопът. Най-големият поседнал на земята и казал:
- Сега ще се разделим. Аз ще поема по десния път, ти – обърнал се към средния брат – вземи по левия, а пък ти – обърнал се към третия – ще държиш средния път. След три години, на Димитровден, ще се намерим пак тука, на този кръстопът, и ще видим тогава кой какво е спечелил. Бива ли?
- Бива, бате – рекли двамата по-малки братя, целунали му ръка и се сбогували.
Най-големият брат слязъл в един град, станал хлебар и спечелил за три години пълна кесия с жълтици.
Средният брат станал кръчмар. Отворил кръчма точно до един мост, а там вървели много хора. Продавал вино и вода, продавал, докато забогатял доста.
Най-малкият се пазарил на служба при един добър човек – стар овчар.
Като минали трите години, момчето отишло при господаря си да му плати. Овчарят му приготвил платата и извадил от пояса си три ореха, па казал:
- Аз съм човек стар и болен, не мога да паса добре овцете. Добре, че се намери ти, инак стадото ми щеше да пропадне. Много съм ти благодарен за овчарлъка. Падат ти се толкова и толкова пари или тези три ореха, каквото избереш. Парите ще ти дам без сърце, защото те са като огъня: човек лесно може да изгори ръцете си с тях. А орехите ти давам от сърце. Ако щеш, вземи парите, ако щеш – орехите.
Младото овчарче помислило, помислило и посегнало към орехите.
- Ще взема орехите, защото ги даваш от сърце.
Взело орехите, целунало ръка на стария овчар и поело към братята си.
Тъкмо на Димитровден тримата братя се срещнали на кръстопътя. Големият ги попитал:
- Какви са печалбите, я да видим?
- Добри са – отговорил гордо средният брат.
- Дайте да ги видим! Ето, най-напред вижте аз какво спечелих.
Той развързал кесията си. Средният брат също извадил от пазвата си една торбичка с пари.
- Не си лапал мухите в кръчмата – засмял се големият брат.
Последен бръкнал в джоба си най-малкият и извадил трите ореха.
- Туй ли ти е печалбата за три години? – попитал го строго най-големият брат.
- Туй е – три ореха, но те са дадени от сърце – отвърнал малкият. – Даде ми ги един стар човек – овчар, на когото пасох стадото. Добър човек беше и като баща се грижеше за мене.
Другите двама избухнали:
– Все бяхме виждали прости хора, но по-глупав мъж от тебе едва ли ще се намери по целия свят. За три ореха – три години си слугувал! Де се е чуло и видяло такова чудо!
– Върни се да поискаш пари от овчаря, инак да не си посмял да влезеш в бащината ни къща! – развикал се най-старият брат.
Момчето се нажалило и тръгнало назад. Тежко му било на душата.
- Аз мислех, че дар от сърце е най-хубавото нещо на земята, а то какво излезе! Защо ме натириха братята ми!
Стигнало една чешма. Навело се да пие вода, но преглътнало само две глътки, защото било гладно. Бръкнало в торбата си – нямало трошица хляб. „Я да счупя орехите, че да залъжа глада си” – тъжно си помислил прогоненият брат.
Счупил първия орех. Тогава станало чудо. Изведнъж счупеният орех пораснал, станал голям колкото бъчва-столетница и от черупката почнали да излизат овце, овни със звънци, млади агнета – цяло стадо излязло от ореха.
От радост момчето не знаело какво да стори. Подбрало стадото и го подкарало към бащината си къща. Вървяло що вървяло, наближило родното си село. „Я да счупя и втория орех, да видя какво има в него” – рекло  си то и счупило втория орех. От ореха излезли два млади вола с големи рога. Подир воловете – кола, а на колата желязно рало.
- Бре! – ахнало момчето, хванало синджирите на воловете и ги повело след стадото.
Преди да влезе в селото решило да счупи и третия орех. Счупило го. Тогава от черупката излязло едно момиче – толкова хубаво, че не може да се опише.
- Води ме – продумало момичето – в бащината си къща. Аз съм неродена мома и съм отредена да ти бъда невяста.
Качило момчето девойката на колата, повело воловете, звъннали звънците на стадото. Прибрало се в дома на баща си. Като видели братята стадото, новата кола и девойката езиците си глътнали. Тогава им станало ясно какво значи дар от сърце!
 
XHTML and CSS.